Sektor za planiranje, analitiku, suradnju i informiranje

Sektor za planiranje, analitiku, suradnju i informiranje izrađuje i prati implementaciju strateških i operativnih planova Agencije, koordinira rad sa analitičarima u organizacijskim jedinicama Agencije, prikuplja, analizira i izrađuje analitičke informacije, programe i izvješća o radu Agencije, obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa o zaštiti osobnih podataka u Agenciji, stara se o dokumentima i materijalima koji se dostavljaju ravnatelju, vrši pripreme za održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizira Agencija, nadležan je za izradu analiza za interne i eksterne potrebe, praćenje realizacije zaključaka sa Stručnog kolegija, za obavljanje određenih poslova iz domena međunarodne i međuagencijske suradnje, prevođenje i lektoriranje pisanih materijala, te radi i druge poslove sukladno zakonu.

U okviru Sektora djeluje i Grupa za odnose s javnošću koja organizira poslove u svezi sa ostvarivanjem javnosti rada Agencije, te suradnju sa nadležnim tijelima, službama za informiranje i predstavnicima sredstava javnog informiranja.

Unutarnje organizacijske jedinice

  • Odsjek za strategiju, planiranje, analitičke poslove i zaštitu osobnih podataka
  • Odsjek za međunarodnu i međuagencijsku suradnju
  • Grupa za odnose s javnošću