Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

27/0463/0435/0549/0940/12

Zakon o policijskim službenicima BiH

27/0463/045/0633/0658/0615/0863/0835/097/12

Zakon o radu u institucijama BiH

26/047/0548/0560/1032/13

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

12/0219/028/0335/034/0417/0426/0437/0448/052/0632/0743/098/1040/12

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH

5/0342/0326/0442/0445/0688/0735/0959/09103/0987/126/13 19/16

Zakon o upravi

32/02102/09

Zakon o upravnom postupku

29/0212/0488/0793/0941/13

Zakon o Vijeću ministara

30/0342/0381/0676/0781/0794/0724/08

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

13/24

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka

03/0321/0361/0455/05

Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH

36/14

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH

28/00 45/06 102/09 62/11 100/13

Zakon o zaštiti osobnih podataka

49/0676/1189/11

Zakon o javnim nabavkama

39/1447/14

Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

46/16