Kriminalističko-istražni odjel

Organizirani kriminal, terorizam, trgovina ljudima, financijski kriminal i korupcija, neovlašteni promet opojnim drogama, neovlašteni promet oružjem, te ostala kaznena djela iz nadležnosti Suda BiH i Tužiteljstva BiH svakodnevno istražuju inspektori Kriminalističko-istražnog odjela koji, zajedno sa ostalim organizacijskim jedinicama SIPA-e, čini stub zaštite građana i države.

Suradnja sa domaćim i međunarodnim tijelima za provedbu zakona, od utemeljenja do danas doprinijela je uspješnoj provedbi velikog broja kriminalističkih obrada i istraga, koje su rezultirale otkrivanjem nekih od najvećih organiziranih kriminalnih grupa u BiH, zemljama okruženja i šire.

Provedenim istragama i realiziranim operativnim akcijama policijski službenici Kriminalističko-istražnog odjela pokazali su visok stupanj profesionalizma, samoinicijativnosti, nepokolebljivosti, efikasnosti i hrabrosti u svom radu.

Bos, Lutka, Pandora, Bela, Alf, Rubikon, Šetač, Memory, Koverta, Sailor, Značka, Pelegrino, Joker, Kazanova, Road, Bety, Brod, Bok, Osoje, Zenit, Panama, Skela,  Master, Meso i Gibraltar samo su neke od operativnih akcija koje su uspješno realizirali policijski službenici ovog Odjela.

Kriminalističko-istražni odjel radi na sprječavanju, otkrivanju i istraživanju kaznenih djela iz nadležnosti Suda BiH (izuzev kaznenih djela koja su, sukladno zakonu i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji SIPA-e, u nadležnosti Financijsko-obavještajnog odjela i Sektora za istraživanje ratnih zločina i kaznenih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu), pod nadzorom, smjernicama i nalozima nadležnog tužitelja, prikuplja obavijesti i podatke o kriminalu i kaznenim djelima iz svoje nadležnosti i izvršiteljima tih kaznenih djela, te obavlja poslove na pronalaženju i hapšenju počinitelja kaznenih djela i njihovom dovođenju tužitelju, vrši analitičku obradu podataka i vodi propisane evidencije u svezi sa istim, analize sigurnosne situacije u relaciji sa kriminalom i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju kriminala, pruža pomoć sudu i tužiteljstvu u prikupljanju obavijesti, izvršava naloge suda i tužiteljstva, te pruža operativnu pomoć Financijsko-obavještajnom odjelu.

Kriminalističko-istražni odjel ostvaruje određene vidove međuagencijske i međunarodne saradnje u svezi sa poslovima iz svoje nadležnosti, sudjeluje u poduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima koji se vode pri kriminalističko-istražnim odsjecima u regionalnim uredima, te vrši instruktivni nadzor u kaznenim predmetima koji se vode u tim odsjecima i druge poslove sukladno zakonu.

Unutarnje organizacijske jedinice

  • Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO
  • Odsjek za sprječavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u svezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim kaznenim djelima
  • Odsjek za sprječavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije
  • Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove
  • Grupa za operativnu potporu

Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO

Borba protiv terorizma, jednog od najvećih sigurnosnih izazova suvremenog svijeta,  spada u  prioritete rada SIPA-e. Kao dio antiterorističke koalicije, sukladno programskim ciljevima SIPA-e i usvojenim strateškim dokumentima na razini BiH, Odsjek je osposobljen da provodi najsloženije istrage u svezi sa terorizmom, o čemu svjedoče brojne realizirane operativne akcije u ovoj oblasti.

Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO vrši sprječavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma i kaznenih djela nedozvoljene trgovine nuklearnim materijama i hemijsko-biološkim oružjem, te izučava stanje i pojavne oblike kriminala u ovoj oblasti, planira i izvodi policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta iz ove oblasti, prati, analizira, koordinira i zajednički učestvuje u poduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima u ovoj oblasti koji se vode u regionalnim uredima, analizira uslove i okolnosti nastanka pojavnih oblika ove vrste kriminala, predlaže mjere za prevenciju i radi druge poslove sukladno zakonu.

Odsjek za sprječavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u svezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim kaznenim djelima

Organizirani kriminal kao suvremena sigurnosna prijetnja koja ne poznaje granice predstavlja opasnost za razvoj civilizacije, njena dostignuća i prepreka je daljem napretku. Ovaj vid kriminala ispoljava se u različitim oblicima, što znači da nema kaznenog djela iz grupe najtežih kaznenih djela, a da nije rezultat djelovanja organizirane kriminalne grupe. Istražitelji Odsjeka za sprječavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u svezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim kaznenim djelima, samostalno ili u suradnji sa domaćim i međunarodnim policijskim agencijama proveli su veliki broj složenih operativnih akcija u borbi protiv organiziranog kriminala u BiH i šire, te ostvarili značajne rezultate u ovoj oblasti. U okviru ovih aktivnosti slobode su lišavani krijumčari droge, oružja, trgovci ljudima, te su privremeno oduzeta naroktička sredstva, oružje, krivotvorene novčanice i dr.

Odsjek je nadležan za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje organiziranog kriminala, kriminala u svezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim kaznenim djelima koja nisu u nadležnosti ostalih odsjeka, zatim za izučavanje stanja i pojavnih oblika kriminala iz ovih oblasti, te planiranje i izvođenje policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta ovih vrsta kriminala. Također, prati, analizira, koordinira i sudjeluje u poduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima u ovoj oblasti koji se vode u regionalnim uredima. U nadležnosti ovog odsjeka je da prati, istražuje i dokumentira tokove novca u okviru ovih vrsta kriminala, kao i da analizira uvjete i okolnosti nastanka pojavnih oblika ovih vrsta kriminala, da predlaže mjere za prevenciju, te drugi poslovi sukladno zakonu.

Odsjek za sprječavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije

Financijski kriminal i korupcija problem je sa kojim se susreće svako suvremeno društvo, a posebno zemlje u tranziciji, kao što je Bosna i Hercegovina. Borba protiv financijskog kriminala i korupcije spada među prioritete rada SIPA-e.

Odsjek za sprječavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije vrši sprječavanje, otkrivanje i istrage financijskog kriminala i korupcije, naročito u oblasti gospodarstva i jedinstva tržišta, poreza, carina, kaznenih djela korupcije i kaznenih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Također, izučava stanje i pojavne oblike ove vrste kriminala, planira i izvodi policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta u oblasti financijskog kriminala i korupcije i radi na zajedničkim operativnim i istražnim aktivnostima u ovoj oblasti sa istražiteljima regionalnih ureda. Odsjek analizira uslove i okolnosti nastanka pojavnih oblika ove vrste kriminala i predlaže mjere za prevenciju, te radi druge poslove sukladno zakonu.

Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove

Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke o kriminalu iz nadležnosti SIPA-e, obavještenja i podatke potrebne za praćenje i analizu sigurnosne situacije i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju kriminala, kao i o osobama, grupama i organizacijama koje se mogu dovesti u svezu sa izvršenjem kaznenih djela.

Odsjek, također, organizira i realizira rad sa informantima, uz supervizorski nadzor i planiranje vrši procjenu prikupljenih podataka i informacija, te radi na produbljivanju, kompletiranju, selektiranju i unosu tih podataka u odgovarajuće baze podataka, zatim vrši analitičku obradu podataka, analitičke pretrage i kombinacije istih, te prati i izučava trendove kriminala.

U okviru ovog odsjeka analiziraju se i sređuju izvješća i informacije prispjele putem 4x4 izvješća i druga izvješća i informacije. Na temelje sačinjene analize Odsjek prezentira dobijenu shemu, kompjuterskim programima prikazuje i shematski vizualizira sačinjenu analizu, te daje procjenu vjerovatnoće o postojanju određenog kaznenog djela, daje smjernice za dalji tok djelovanja za rasvjetljavanje određenog kaznenog djela. Također, priprema operativne analize kriminala na određenom području ili za određenu grupu kaznenih djela kao temelj kaznenih istraga,  kontinuirano prati različite oblike kriminala i ažurira baze podataka, shematski prikazuje povezanost većeg broja ljudi i objekata interesantnih za provođenje istrage, tok događaja i tok predmeta kaznenog djela, vizualno prikazuje telefonske analize razgovora između pojedinih osoba povezanih sa određenim kaznenim djelom ili kriminalnom grupom, te radi druge poslove sukladno zakonu.

Grupa za operativnu potporu

Grupa za operativnu potporu surađuje sa Interpolom u okviru čega postupa po određenim zahtjevima i međunarodnim potragama, zatim, prikuplja i prosljeđuje potrebne podatke i informacije. Grupa koristi određene baze podataka (ASF baza), ostvaruje internu i eksternu suradnju, vrši poslove u svezi sa domaćim potragama po raspisanim tjeralicama i pronalasku traženih osoba i predmeta, te vodi propisane evidencije. Također, obavlja daktilografske i operaterske poslove, sređuje, deponira i ažurira pismohransku građu Odjela, te radi i druge poslove sukladno zakonu.