Sektor za administraciju i unutarnju potporu

Kadrovska politika od osnivanja SIPA-e provođena je planski i sukladno potrebama. SIPA je počela da funkcionira sa tri uposlena, a broj uposlenih je iz godine u godinu rastao. Kadrovsko pounjavanje vršeno je putem javnih oglasa na koje se odazivalo više hiljada kandidata. U natječajnim procedurama odabirani su kandidati koji su zadovoljili kriterije za rad u policijskoj instituciji, a trenutačno je kadrovska popunjenost SIPA-e iznad 70%.

Podmlađivanje policijskog kadra, kao jedan od prioriteta kadrovske politike SIPA-e, ostvareno je upošljavanjem visokoobrazovanih mladih ljudi – kadeta, u činu mlađi inspektor, koji su nakon pohađanja adekvatne obuke osposobljeni da odgovore potrebama i zahtjevima poslova koje će obavljati u SIPA-i. Državna agencija za istrage i zaštitu primila je i obučila četiri klase kadeta, odnosno 105 mlađih inspektora, koji svojim svakodnevnim angažiranjem daju doprinos radu Agencije.

Sektor za administraciju i unutarnju potporu u funkciji je administrativne potpore Agenciji. Sektor izrađuje programe, informacije, izvješća, ostvaruje internu i eksternu suradnje u svezi sa poslovima iz nadležnosti Sektora, prati i proučava dejstvo zakona na rad Agencije, daje stručna objašnjenja, s ciljem jedinstvene provedbe i primjene propisa, prati i analizira usklađenost propisa koje primjenjuje Agencija, te inicira njihovo donošenje, izmjene i dopune, prati i analizira stanje kadrova u svezi sa prijemom i prestankom rada zaposlenih, obavlja stručne poslove za potrebe Agencije u dijelu uređenja radno-pravnog statusa zaposlenih, te uspostavlja i vodi propisane evidencije, obavlja poslove upravnog rješavanja, te priprema akte kojima se reguliraju statusna pitanja uposlenih, sudjeluje u planiranju, organizaciji i koordinaciji obuka uposlenih u Agenciji, obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Unutarnje organizacijske jedinice

  • Odsjek za normativno-pravne poslove
  • Odsjek za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke
  • Pisarnica i pismohrana