Odjel za zaštitu svjedoka

Odjel za zaštitu svjedoka jedini je specijalizirani odjel u BiH koji zaštićenim svjedocima pruža odgovarajuće vidove zaštite i potpore. Od 2004. godine, kada je postao operativan, pa do danas Odjel za zaštitu svjedoka pružio je neki oblik zaštite za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na Sudu BiH i entitetskim sudovima. Životi svjedoka koji su bili pod zaštitom ovog Оdjela, kao i životi njihovih porodica, nikada nisu bili dovedeni u opasnost. Svi službenici Odjela prošli su posebne specijalističke obuke, kako bi mogli stručno i profesionalno obavljati ovaj posao.

Odjel za zaštitu svjedokapruža potporu i zaštitu svjedocima sukladno relevantnim propisima, s ciljem da se osigura efikasna zaštita svjedoka prije, tijekom i nakon kaznenog postupka. Također,  Odjel donosi odluke i provodi mjere prema svjedocima iz programa zaštite svjedoka, kao i sa stranim svjedocima u BiH sukladno sporazumu ili aranžmanu sklopljenom između BiH i strane države u svezi sa zaštitom svjedoka, unaprjeđuje suradnju i razmjenjuje informacije sa nadležnim institucijama u BiH i nevladinim organizacijama, kao i stranim tijelima za provedbu zakona i međunarodnim organizacijama nadležnim za zaštitu svjedoka, vrši obradu podataka i vodi propisane evidencije, posebno vodeći računa o sigurnosti podataka i informacija u svezi sa zaštitom svjedoka u kaznenim postupcima, te kontinuirano prati propise koji se odnose na zaštitu svjedoka i po potrebi daje stručna mišljenja o istim, obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Unutarnje organizacijske jedinice
  • Odsjek za zaštitu
  • Odsjek za operativnu potporu

Odsjek za zaštitu

Odsjek za zaštitu vrši zaštitu svjedoka sukladno relevantnim propisima koji reguliraju oblast zaštite svjedoka, te postupa sa svjedocima sukladno propisanim procedurama, održava najvišu razinu osobne sigurnosti, zaštite identiteta i integriteta svjedoka, posebno svjedoka uključenog u program zaštite i njemu bliskih osoba, kontinuirano prati stanje sigurnosti i stupanj ugroženosti svjedoka, te priprema planove i provodi mjere zaštite. Odsjek surađuje i razmjenjuje neophodne informacije sa organizacijskim jedinicama Agencije, vrši procjenu i reviziju trenutačnih mjera i potreba svjedoka uključenih u program zaštite, daje prijedloge u svezi sa promjenom elemenata i mjera iz programa zaštite i brine o njihovoj implementaciji.

Odsjek za operativnu potporu

Odsjek za operativnu potporu vrši operativnu pripremu u svezi sa provedbom programa zaštite svjedoka, te postupa sa svjedocima sukladno propisanim procedurama, provodi mjere zaštite i potpore u korist svjedoka i osoba uključenih u programe zaštite svjedoka, te kontinuirano prati stanje sigurnosti i stupanj ugroženosti svjedoka. Odsjek surađuje i razmjenjuje neophodne informacije sa drugim organizacijskim jedinicama Agencije, tužiteljima, sudijama i drugim tijelima i institucijama u svezi sa zaštitom svjedoka, vrši  procjenu i reviziju trenutačnih mjera zaštite, potpore i potreba svjedoka uključenih u program zaštite i daje prijedloge u svezi sa promjenom mjera zaštite i potpore za svjedoke. Također, sudjeluje u osiguravanju i davanju na upotrebu dokumenata neophodnih za održavanje privremeno izmijenjenog identiteta za osobe uključene u program zaštite i za potrebe službenika Odjela, te provodi međunarodne sporazume sa jedinicama za zaštitu svjedoka drugih država po pitanju izmještanja svjedoka u drugu državu. Odsjek vrši preliminarnu procjenu troškova za svjedoke prije uključenja u program zaštite, poslove iznajmljivanja i korištenja sigurnih objekata, sudjeluje u rješavanju priziva svjedoka u svezi sa ophođenjem prema njima dok su u programu zaštite, obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Najčešća pitanja

Status „zaštićenog svjedoka“ može odobriti samo Sud BiH i to na prijedlog tužitelja, po službenoj dužnosti, na prijedlog osumnjičenog, optuženog ili njegovog branitelja. Prijedlog kojeg podnosi neko od navedenih mora sadržati podatke koji utvrđuju identitet svjedoka i postupak u kojem će svjedok dati svoju izjavu, te činjenice koje ukazuju da je osobna sigurnost svjedoka ili njegove porodice ugrožena zbog njegovog sudjelovanja u postupku i okolnosti o kojima svjedok treba biti ispitan.
Program zaštite svjedoka osmišljen је tako da u potpunosti osigura efikasnu zaštitu svjedoka tijekom i nakon kaznenog postupka, kako bi mu se omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u kaznenom postupku pred Sudom BiH. Nakon okončanja kaznenog postupka ili nakon što svjedok da svoju izjavu, ne znači da se potreba za njegovom zaštitom tog momenta i završava. Zaštita svjedoka se i dalje nastavlja, a o obliku zaštite, mjestu i dužini zaštite odlučuje Odjel za zaštitu svjedoka.
Obveze svjedoka prema Odjelu za zaštitu svjedoka i obratno definiraju se nakon što se donese odluka da svjedok može ući u program zaštite i da je podoban za pokretanje programa zaštite. Sve obveze definiraju se posebnim i obvezujućim ugovorom.
Potrebno je napomenuti da se radi o jako specifičnim situacijama kada je u pitanju izmještanje svjedoka van teritorije BiH. Kao polazni element uzima se stupanj ugroženosti svjedoka, dakle u kojem obimu i na koji način je ugrožena njegova osobna i imovinska sigurnost, a što posebno i temeljito razmatra Odjel za zaštitu svjedoka, pa se u ovoj situaciji primjenjuje Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH.
Zakon dozvoljava izmjenu glasa, slike, davanje pseudonima svjedoku ili svjedočenje putem videolinka. Koja mjera će se primijeniti odlučuje Sud BiH.
U program zaštite svjedoka ulazi osoba kojoj je dodijeljen status zaštićenog svjedoka. Osim osobe kojoj je dodijeljen status zaštićenog svjedoka, u program zaštite može ući i njena obitelj ili njoj bliska osoba, odnosno osoba ili osobe koje svjedok odabere. Za svaku od tih osoba vrše se detaljne provjere i konačnu odluku na kraju donosi Odjel za zaštitu svjedoka.
Stupanj tajnosti zaštite svjedoka na jako je visokoj razini. Odjel za zaštitu svjedoka djeluje sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Članak 240. KZ BiH „Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka“ odnosi se na sve druge osobe koje bi na bilo koji način mogle otkriti identitet zaštićenog svjedoka ili neku drugu pojedinost u svezi s njim. Zapisnik sa saslušanja svjedoka ili drugi spisi po okončanju kaznenog postupka arhiviraju se i na odgovarajući način čuvaju do 30 godina.
Potrebno je da se konsultujete sa svojim braniteljem, tužiteljem ili da podnesete zahtjev Sudu BiH, koji daje svoju konačnu ocjenu. Na Vas se može primijeniti Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka.
Da, razlika postoji. Svjedok pod prijetnjom je onaj svjedok čija je osobna sigurnost ili sigurnost njegove obitelji dovedena u opasnost zbog njegovog sudjelovanja u postupku, kao rezultat prijetnji, zastrašivanja ili sličnih radnji koje su u svezi sa njegovim svjedočenje ili svjedok koji smatra da postoji bojazan da bi takva opasnost vjerojatno proistekla kao posljedica njegovog svjedočenja. Ugroženi svjedok je onaj svjedok koji je ozbiljno fizički ili psihički traumatiziran okolnostima pod kojima je izvršeno kazneno djelo ili koji pati od ozbiljnih fizičkih poremećaja koji ga čine izuzetno osjetljivim, odnosno dijete ili malodobnik.