Kontakt

+ 387 (0) 57 32 61 16
+ 387 (0) 57 32 61 39

Cilj

Naš cilj je da pravovremeno, točnim, objektivnim i profesionalnim informiranjem javnosti o stanju sigurnosti, operativnim akcijama i drugim aktivnostima SIPA-e izbjegnemo plasiranje dezinformacija u javnost, da iniciramo proaktivnu i kooperativnu komunikaciju koja će povećati transparentnost i odgovornost rada Agencije, promovirati rezultate rada Agencije, te povećati osjećaj sigurnosti građana BiH.

Budući da je javnost rada policije jedno od temeljnih načela u demokratskom društvu, policija ima obvezu, a u pojedinim slučajevima i potrebu, da hitno informira javnost o događajima koji su od interesa za javnost i koji u datom trenutku utječu na ukupno stanje sigurnosti. Imajući u vidu naprijed navedeno, ali i prirodu poslova iz nadležnosti Državne agencije za istrage i zaštitu, menadžment SIPA-e, zajedno sa glasnogovornikom, svakodnevno nastoji odrediti koje informacije je potrebno dati u javnost, tako da njihovo objavljivanje ne naškodi aktivnostima koje inspektori provode na terenu.

Temelj kvalitetne komunikacije je kontinuirano informiranje cjelokupne javnosti o redovitim aktivnostima, realiziranim operativnim akcijama, ali i drugim zanimljivostima u svezi sa radom SIPA-e. Ovakva komunikacija predstavlja temelj dobrog odnosa sa građanima, odnosno partnerskog odnosa sa lokalnom zajednicom, čemu SIPA pridaje posebnu pažnju.

U konačnici, povjerenje javnosti u SIPA-u, odnosno policiju generalno, ovisit će o percepciji građana o djelovanju policije u zaštiti njihovih interesа. Kvalitetna suradnja s javnošću zahtijeva planiranje u oblasti komunikacije, koje ide u dva smjera: u smjeru kvalitetne interne komunikacije, te učinkovite eksterne komunikacije.

Sukladno tome, SIPA nastoji proaktivno informirati javnost o svim značajnim aktivnostima u svezi sa svojim radom. Naš cilj je da pravovremeno, točnim, objektivnim i profesionalnim informiranjem javnosti o stanju sigurnosti, operativnim akcijama i drugim aktivnostima SIPA-e izbjegnemo plasiranje dezinformacija u javnost, da iniciramo proaktivnu i kooperativnu komunikaciju koja će povećati transparentnost i odgovornost rada Agencije, promovirati rezultate rada Agencije, te povećati osjećaj sigurnosti građana BiH.

Odnosi s javnošću u SIPA-i regulirani su Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Instrukcijom o standardnim operativnim procedurama ostvarivanja odnosa s javnošću SIPA-e. Sukladno navedenoj instrukciji, osobe nadležne za ostvarivanje odnosa s javnošću su ravnatelj i glasnogovornica.

Glasnogovornica SIPA-e, viši inspektor Kristina Jozić, zadužena je za kontakte sa medijima i sva pitanja medija koja se odnose na rad i operativno djelovanje SIPA-e, te na događaje koji su u vezi sa radom SIPA-e, kao i za pitanja građana i obradu zahtjeva sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

Za medije

Državna agencija za istrage i zaštitu o svom radu građane i medije informira putem priopćenja za javnost, organiziranja press konferencija i davanja pojedinačnih izjava. Saopćena za javnost dostavljaju se putem e-maila svim predstavnicima medija koji su uključenu u našu mailing listu. Mailing lista SIPA-e za kontakte sa medijima broji više od 250 domaćih i stranih kontakata. Ukoliko želite biti uključeni na našu mailing listu za primanje priopćenja za medije, molimo da nam pošaljete zahtjev putem e-maila na adresu portparol@sipa.gov.ba.

Saopćenja za javnost objavljuju se i na web stranici SIPA-e www.sipa.gov.ba  i Facebook profilu “SIPA-Policija”.

Glasnogovornica, u koordinaciji sa kolegama koji rade na istražnim linijama rada, nastojat će da u najkraćem roku odgovori na sve upite medija o radu Agencije, u pismenom obliku ili davanjem fono ili video izjave.

Grupa za odnose sa javnošću, odnosno glasnogovornica, također organizira davanje intervjua i izjava medijima, kao i gostovanja u radio i TV emisijama djelatnika SIPA-e. Glasnogovornik je dostupan poslije redovnog radnog vremena za vrijeme trajanja operativnih akcija SIPA-e i u slučaju izvanrednih događaja iz nadležnosti SIPA-e.