Sektor za planiranje, analitiku, saradnju i informiranje

Sektor za planiranje, analitiku, saradnju i informiranje izrađuje i prati implementaciju strateških i operativnih planova Agencije, koordinira rad sa analitičarima u organizacionim jedinicama Agencije, prikuplja, analizira i izrađuje analitičke informacije, programe i izvještaje o radu Agencije, obavlja poslove koji se odnose na provođenje propisa o zaštiti ličnih podataka u Agenciji, stara se o dokumentima i materijalima koji se dostavljaju direktoru, vrši pripreme za održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizira Agencija, nadležan je za izradu analiza za interne i eksterne potrebe, praćenje realizacije zaključaka sa Stručnog kolegija, za obavljanje određenih poslova iz domena međunarodne i međuagencijske saradnje, prevođenje i lektoriranje pisanih materijala, te radi i druge poslove u skladu sa zakonom.

U okviru Sektora djeluje i Grupa za odnose s javnošću koja organizira poslove u vezi sa ostvarivanjem javnosti rada Agencije, te saradnju sa nadležnim organima, službama za informiranje i predstavnicima sredstava javnog informiranja.

Unutrašnje organizacione jedinice

  • Odsjek za strategiju, planiranje, analitičke poslove i zaštitu ličnih podataka
  • Odsjek za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
  • Grupa za odnose s javnošću