Odluka o poništenju postupka

a osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja...

10.08.2022. 16:08