Kriminalističko-istražni odjel

Organizirani kriminal, terorizam, trgovina ljudima, finansijski kriminal i korupcija, neovlašteni promet opojnim drogama, neovlašteni promet oružjem, te ostala krivična djela iz nadležnosti Suda BiH i Tužilaštva BiH svakodnevno istražuju inspektori Kriminalističko-istražnog odjela koji, zajedno sa ostalim organizacionim jedinicama SIPA-e, čini stub zaštite građana i države.

Saradnja sa domaćim i međunarodnim organima za provođenje zakona, od osnivanja do danas doprinijela je uspješnom provođenju velikog broja kriminalističkih obrada i istraga, koje su rezultirale otkrivanjem nekih od najvećih organiziranih kriminalnih grupa u BiH, zemljama okruženja i šire.

Provedenim istragama i realiziranim operativnim akcijama policijski službenici Kriminalističko-istražnog odjela pokazali su visok stepen profesionalizma, samoinicijativnosti, nepokolebljivosti, efikasnosti i hrabrosti u svom radu.

Bos, Lutka, Pandora, Bela, Alf, Rubikon, Šetač, Memory, Koverta, Sailor, Značka, Pelegrino, Joker, Kazanova, Road, Bety, Brod, Bok, Osoje, Zenit, Panama, Skela,  Master, Meso i Gibraltar samo su neke od operativnih akcija koje su uspješno realizirali policijski službenici ovog odjela.

Kriminalističko-istražni odjel radi na sprečavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH (izuzev krivičnih djela koja su, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji SIPA-e, u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela i Sektora za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu), pod nadzorom, smjernicama i nalozima nadležnog tužioca, prikuplja obavještenja i podatke o kriminalu i krivičnim djelima iz svoje nadležnosti i izvršiocima tih krivičnih djela, te obavlja poslove na pronalaženja i hapšenju počinilaca krivičnih djela i njihovom dovođenju tužiocu, analitičku obradu podataka i vodi propisane evidencije u svezi sa istim, analize sigurnosne situacije u relaciji sa kriminalom i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju kriminala, pruža pomoć sudu i tužilaštvu u prikupljanju obavještenja, izvršava naloge suda i tužilaštva, te pruža operativnu pomoć Finansijsko-obavještajnom odjelu.

Kriminalističko-istražni odjel ostvaruje određene vidove međuagencijske i međunarodne saradnje u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti, učestvuje u poduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima koji se vode pri kriminalističko-istražnim odsjecima u regionalnim uredima, te vrši instruktivni nadzor u krivičnim predmetima koji se vode u tim odsjecima i druge poslove u skladu sa zakonom.

Unutrašnje organizacione jedinice

  • Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO
  • Odsjek za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima
  • Odsjek za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije
  • Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove
  • Grupa za operativnu podršku

Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO

Borba protiv terorizma, jednog od najvećih sigurnosnih izazova savremenog svijeta,  spada u  prioritete rada SIPA-e. Kao dio antiterorističke koalicije, u skladu sa programskim ciljevima SIPA-e i usvojenim strateškim dokumentima na nivou BiH, Odsjek je osposobljen da provodi najsloženije istrage u vezi sa terorizmom, o čemu svjedoče brojne realizirane operativne akcije u ovoj oblasti.

Odsjek za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO vrši sprečavanje, otkrivanje i istragu krivičnih djela terorizma i krivičnih djela nedozvoljene trgovine nuklearnim materijama i hemijsko-biološkim oružjem, te izučava stanje i pojavne oblike kriminala u ovoj oblasti, planira i izvodi policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta iz ove oblasti, prati, analizira, koordinira i zajednički učestvuje u preduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima u ovoj oblasti koji se vode u regionalnim uredima, analizira uslove i okolnosti nastanka pojavnih oblika ove vrste kriminala, predlaže mjere za prevenciju i radi druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima

Organizirani kriminal kao savremena sigurnosna prijetnja koja ne poznaje granice predstavlja opasnost za razvoj civilizacije, njena dostignuća i prepreka je daljem napretku. Ovaj vid kriminala ispoljava se u različitim oblicima, što znači da nema krivičnog djela iz grupe najtežih krivičnih djela, a da nije rezultat djelovanja organizirane kriminalne grupe. Istražitelji Odsjeka za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima, samostalno ili u saradnji sa domaćim i međunarodnim policijskim agencijama proveli su veliki broj složenih operativnih akcija u borbi protiv organiziranog kriminala u BiH i šire, te ostvarili značajne rezultate u ovoj oblasti. U okviru ovih aktivnosti slobode su lišavani krijumčari droge, oružja, trgovci ljudima, te su privremeno oduzeta naroktička sredstva, oružje, krivotvorene novčanice i dr.

Odsjek je nadležan za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima koja nisu u nadležnosti ostalih odsjeka, zatim za izučavanje stanja i pojavnih oblika kriminala iz ovih oblasti, te planiranje i izvođenje policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta ovih vrsta kriminala. Također, prati, analizira, koordinira i učestvuje u preduzimanju mjera i radnji u radu na najsloženijim predmetima u ovoj oblasti koji se vode u regionalnim uredima. U nadležnosti ovog odsjeka je da prati, istražuje i dokumentira tokove novca u okviru ovih vrsta kriminala, kao i da analizira uslove i okolnosti nastanka pojavnih oblika ovih vrsta kriminala, da predlaže mjere za prevenciju, te drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Odsjek za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije

Finansijski kriminal i korupcija problem je sa kojim se susreće svako savremeno društvo, a posebno zemlje u tranziciji, kao što je Bosna i Hercegovina. Borba protiv finansijskog kriminala i korupcije spada među prioritete rada SIPA-e.

Odsjek za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije vrši sprečavanje, otkrivanje i istrage finansijskog kriminala i korupcije, naročito u oblasti privrede i jedinstva tržišta, poreza, carina, krivičnih djela korupcije i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Također, izučava stanje i pojavne oblike ove vrste kriminala, planira i izvodi policijske aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta u oblasti finansijskog kriminala i korupcije i radi na zajedničkim operativnim i istražnim aktivnostima u ovoj oblasti sa istražiteljima regionalnih ureda. Odsjek analizira uslove i okolnosti nastanka pojavnih oblika ove vrste kriminala i predlaže mjere za prevenciju, te radi druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove

Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke o kriminalu iz nadležnosti SIPA-e, obavještenja i podatke potrebne za praćenje i analizu sigurnosne situacije i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju kriminala, kao i o osobama, grupama i organizacijama koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Odsjek, također, organizira i realizira rad sa informantima, uz supervizorski nadzor i planiranje vrši procjenu prikupljenih podataka i informacija, te radi na produbljivanju, kompletiranju, selektiranju i unosu tih podataka u odgovarajuće baze podataka, zatim vrši analitičku obradu podataka, analitičke pretrage i kombinacije istih, te prati i izučava trendove kriminala.

U okviru ovog odsjeka analiziraju se i sređuju izvještaji i informacije prispjele putem 4x4 izvještaja i drugi izvještaji i informacije. Na osnovu sačinjene analize Odsjek prezentira dobijenu šemu, kompjuterskim programima prikazuje i šematski vizuelizira sačinjenu analizu, te daje procjenu vjerovatnoće o postojanju određenog krivičnog djela, daje smjernice za dalji tok djelovanja za rasvjetljavanje određenog krivičnog djela. Također, priprema operativne analize kriminala na određenom području ili za određenu grupu krivičnih djela kao osnova krivičnih istraga, kontinuirano prati različite oblika kriminala i ažurira baze podataka, šematski prikazuje povezanost većeg broja ljudi i objekata interesantnih za provođenje istrage, tok događaja i tok predmeta krivičnog djela, vizuelno prikazuje telefonske analize razgovora između pojedinih osoba povezanih sa određenim krivičnim djelom ili kriminalnom grupom, te radi druge poslove u skladu sa zakonom.

Grupa za operativnu podršku

Grupa za operativnu podršku sarađuje sa Interpolom u okviru čega postupa po određenim zahtjevima i međunarodnim potragama, zatim, prikuplja i prosljeđuje potrebne podatke i informacije. Grupa koristi određene baze podataka (ASF baza), ostvaruje internu i eksternu saradnju, vrši poslove u vezi sa domaćim potragama po raspisanim potjernicama i pronalasku traženih osoba i predmeta, te vodi propisane evidencije. Također, obavlja daktilografske i operaterske poslove, sređuje, deponira i ažurira arhivsku građu Odjela, te radi i druge poslove u skladu sa zakonom.