Kontakt

+ 387 (0) 57 32 61 16
+ 387 (0) 57 32 61 39

Cilj

Naš cilj je da blagovremenim, tačnim, objektivnim i profesionalnim informiranjem javnosti o stanju sigurnosti, operativnim akcijama i drugim aktivnostima SIPA-e izbjegnemo plasiranje dezinformacija u javnost, te da iniciramo proaktivnu i kooperativnu komunikaciju koja će povećati transparentnost i odgovornost rada SIPA-e te da promoviramo rezultate rada SIPA-e i na taj način povećamo osjećaj sigurnosti građana BiH.

Odnosi s javnošću u SIPA-i regulirani su Zakonom o slobodi pristupa informacijama, Vodičem za pristup informacijama Državne agencije za istrage i zaštitu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Državne agencije za istrage i zaštitu i Instrukcijom o standardnim procedurama ostvarivanja odnosa s javnošću Državne agencije za istrage i zaštitu. U skladu sa navedenom instrukcijom, osobe nadležne za ostvarivanje odnosa s javnošću su direktor i glasnogovornik.

Glasnogovornik SIPA-e, viši inspektor Jelena Miovčić, zadužena je za kontakte sa medijima i sva pitanja medija koja se odnose na rad i operativno djelovanje SIPA-e, kao i za pitanja građana i obradu zahtjeva u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni I Hercegovini.

Budući da je javnost rada policije jedno od temeljnih načela u demokratskom društvu, policija ima obavezu, a u pojedinim slučajevima i potrebu, da hitno informira javnost o događajima koji su od interesa za javnost i koji u datom trenutku utiču na stanje sigurnosti. Imajući u vidu navedeno, ali i prirodu poslova iz nadležnosti SIPA-e, rukovodstvo SIPA-e, zajedno sa glasnogovornikom, svakodnevno nastoji da odredi koje je informacije potrebno dati u javnost, tako da njihovo objavljivanje ne naškodi aktivnostima koje inspektori provode na terenu.

Osnov kvalitetne komunikacije je kontinuirano informiranje javnosti o redovnim aktivnostima, realiziranim operativnim akcijama, ali i drugim zanimljivostima u vezi sa radom SIPA-e. Ovakva komunikacija predstavlja osnov dobrog odnosa sa građanima, odnosno partnerskog odnosa sa lokalnom zajednicom, čemu SIPA pridaje posebnu pažnju.

U konačnici, povjerenje javnosti u SIPA-u, odnosno policiju generalno, zavisi od percepcije građana i djelovanja policije u zaštiti njihovih interesa.

Za medije

SIPA o svom radu građane i medije informira putem saopćenja za javnost, organiziranja press-konferencija i davanja pojedinačnih izjava. Saopćenja za javnost dostavljaju se putem e-maila svim predstavnicima medija koji su uključeni u mailing listu. Mailing lista SIPA-e za kontakte sa medijima ima više od 300 domaćih i stranih kontakata. Ukoliko želite biti uključeni na našu mailing listu za primanje saopćenja za medije, molimo da nam pošaljete zahtjev putem e-maila na adresu portparol@sipa.gov.ba.

Saopćenja za javnost objavljuju se i na web stranici SIPA-e www.sipa.gov.ba.

Glasnogovornik, u koordinaciji sa kolegama koji rade na istražnim linijama rada, nastojat će da u najkraćem roku odgovori na sve upite medija o radu SIPA-e, u pismenom obliku ili davanjem fono ili videoizjave.

Grupa za odnose sa javnošću, takođe, organizira davanje intervjua i izjava medijima, kao i gostovanja u radio i TV emisijama službenika SIPA-e. Glasnogovornik je dostupan poslije redovnog radnog vremena za vrijeme trajanja operativnih akcija SIPA-e i u slučaju vanrednih događaja iz nadležnosti SIPA-e.