Jedinica za specijlanu podršku

Jedinica za specijalnu podršku SIPA-e savremena je, visokoprofesionalna i izuzetno obučena jedinica, specijalizirana za izvršavanje visokorizičnih zadataka. Iako je relativno mlada (postala je operativna 2005. godine), uspjela je dostići visok nivo osposobljenosti, a policijski službenici Jedinice obučavani su po uzoru na najbolje svjetske prakse u ovoj oblasti.

Predani rad, odricanje, trening, specijalističke obuke, osposobili su ovu jedinicu da profesionalno obavlja poslove i zadatke za koje je nadležna. Policijski službenici Jedinice do sada su lišili slobode više od 700 osoba sumnjičenih za najteža krivična djela, a da pri tome nikada nisu upotrijebili prekomjernu silu.

Zalaganjem rukovodstva Jedinice i menadžmenta Agencije, značajan dio obuke policijskih službenika Jedinice realiziran je u saradnji sa respektabilnim instruktorima i jedinicama iz inostranstva. Jedinica koristi najsavremenije naoružanje i opremu.

Efikasnost u izvršavanju poslova i zadataka, profesionalnost i konstantno usavršavanje učinili su Jedinicu za specijalnu podršku bitnim faktorom u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma.

Jedinica za specijalnu podršku pruža neophodnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama Agencije, osiguravajući dodatnu policijsku taktiku, opremu i ljudstvo kada su potrebne pojačane mjere sigurnosti. Jedinica obavlja najzahtjevnije i najsloženije taktičke i operativno-tehničke policijske radnje, primjenjujući policijska ovlaštenja u visokorizičnim situacijama kada su neophodne posebne vještine, obučenost i oprema. Namijenjena je za rješavanje svih oblika talačkih situacija, te pruža specijalističku podršku u situacijama kada je neophodno korištenje službenih pasa. U skladu sa zakonom, ostvaruje neophodnu internu i eksternu saradnju sa drugim agencijama za provođenje zakona, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Navedene  aktivnosti izvršava po odobrenju direktora Agencije.

Unutrašnje organizacione jedinice

  • Antiteroristički odsjek “ALFA”
  • Odsjek za operacije “BETA”
  • Odsjek za podršku “GAMA”

Antiteroristički odsjek „ALFA“ preduzima mjere i radnje operativno-taktičkog djelovanja radi otkrivanja, sprečavanja i otklanjanja posljedica ispoljenih raznim vidovima terorističkog djelovanja, zatim preduzima mjere lišenja slobode osoba osumnjičenih za terorizam i koje se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom terorizma i njihove predaje nadležnim organima. U skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima, Odsjek može biti angažiran na poslovima i zadacima sprečavanja, suzbijanja i otklanjanja terorizma na međunarodnom nivou. Odsjek obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek za operacije „BETA“ preduzima mjere i radnje operativno-taktičkog djelovanja radi otkrivanja, sprečavanja i otklanjanja posljedica ispoljenih raznim vidovima kriminalnog djelovanja. U skladu sa zakonom preduzima mjere lišenja slobode osoba osumnjičenih za krivična djela iz nadležnosti suda i njihove predaje nadležnim organima, te vrši zaštitu određenih osoba po zahtjevima nadležnog organa i po odobrenju direktora Agencije. Također, može biti angažiran za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Jedinice u  visokorizičnim situacijama kada su neophodne posebne vještine, obučenost i oprema, uz preduzimanje mjera u kojima su potrebna specijalistička znanja i vještine alpinizma, vertikalnog upada, savladavanja teško prohodnih i nepristupačnih terena, antisnajperske zaštite, vještine na i pod vodom, kao podrška ostalim pripadnicima Jedinice u izvršavanju zadataka. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek za podršku „GAMA“ pruža podršku drugim odsjecima u Jedinici u izvršavanju poslova iz nadležnosti Jedinice, pri čemu osigurava brzo i efikasno manevarsko-taktičko djelovanje u svim vremenskim uslovima i zadatim situacijama, zatim pruža specijalističku podršku u situacijama kada je neophodno korištenje službenih pasa, obavlja poslove veze, kriptozaštite i logističke podrške iz nadležnosti Jedinice, poslove fizičke zaštite objekta u kojem je smještena Jedinica, te druge poslove u skladu sa zakonom.