Finansijsko-obavještajni odjel

Finansijsko-obavještajni odjel jedina je finansijsko-obavještajna jedinica u BiH koja funkcionira u skladu sa obavezujućim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Finansijsko-obavještajni odjel postao je operativan 28.12.2004. godine, a 29.6.2005. godine primljen je u Egmont grupu finansijsko-obavještajnih jedinica.

Poslovi i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela propisani su, pored Zakona o SIPA-i, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu kojeg prima, sakuplja, evidentira i analizira podatke, informacije i dokumentaciju, te istražuje i prosljeđuje rezultate analiza i/ili istraga, podatke i dokumentaciju tužilaštvima i drugim nadležnim organima kako u BiH tako i u inostranstvu. Pored ovih poslova, obavlja i poslove prevencije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, promovira saradnju između nadležnih organa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, odnosno promovira saradnju s nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija u ovoj oblasti.

Za razliku od zemalja okruženja, u kojima su finansijsko-obavještajne jedinice administrativnog tipa i djeluju kao samostalne organizacije pri ministarstvima finansija, Finansijsko-obavještajni odjel SIPA-e predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu SIPA-e, sa svim policijskim i istražnim ovlaštenjima. Pored ovih ovlaštenja Finansijsko-obavještajnom odjelu na raspolaganju su ovlaštenja propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja mu daju posebnu snagu, odnosno SIPA-i i čitavom sistemu borbe protiv organiziranog i imovinski motiviranog kriminala u BiH. U slučaju sumnje na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, uz jake mehanizme zaštite ličnih i tajnih podataka, Finansijsko-obavještajni odjel za potrebe obavljanja svojih poslova ili za potrebe tužilaštava,organa za provođenje zakona i stranih finansijsko-obavještajnih jedinica, samostalno, bez naredbe suda ili tužilaštva može:

  • prikupljati potrebne podatke i dokumentacije od finansijskih i nefinansijskih institucija i svih državnih organa u BiH;
  • uz poštivanje principa Egmont grupe, prikupljati/pružati podatke u međunarodnoj saradnji od svih 146 finansijsko-obavještajnih jedinica članica Egmont grupe,
  • izdati nalog za privremenu obustavu (blokadu) transakcija u trajanju do pet radnih dana,
  • naložiti finansijskim institucijama monitoring i izvještavanje o finansijskom poslovanju klijenta, u trajanju do šest mjeseci.

Finansijsko-obavještajni odjel uključen je u sve značajnije istrage organiziranog kriminala i imovinski motiviranih krivičnih djela u BiH pružanjem raspoloživih i/ili prikupljenih podataka, vršenjem složenih finansijskih analiza, pružanjem stručne podrške tužiocima radom u istražnim timovima, ili neposrednim vođenjem segmenta istrage koji se odnosi na pranje novca/finansiranje terorističkih aktivnosti.

Finansijsko-obavještajni odjel uključen je u obuku zaposlenih u finansijskim i nefinansijskim institucijama u BiH, tužilaštavima i organima za provođenje zakona. Nadležan je i za vršenje poslova indirektnog nadzora nad svim finansijskim i nefinansijskim institucijama u BiH koje su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i za vršenje direktnog nadzora kod određene kategorije obveznika Zakona, te aktivno sarađuje sa agencijama za bankarstvo i drugim nadzornim organima.

Službenici Finansijsko-obavještajnog odjela predsjedavaju Radnom grupom institucija BiH za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a Finansijsko-obavještajni odjel ima vodeću ulogu u izradi zakona, podzakonskih propisa i strateških dokumenata u ovoj oblasti. Također, ima vodeću ulogu i u predstavljanju Bosne i Hercegovine u Moneyval komitetu Savjeta Evrope i sličnim međunarodnim tijelima koja donose i/ili ocjenjuju usklađenost sa obavezujućim standardima u oblasti sprečavanja i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Unutrašnja organizaciona struktura

  • Analitički odsjek
  • Odsjek za istrage
  • Odsjek za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i podršku