ПОЗИВ КАНДИДАТУ ЗА ПИСМЕНУ ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата полазника основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (члан 2., 3. и 5.) и Пословником о раду Комисије (члан 13.), а у вези са Рјешењем Одбора за жалбе полицијских службеника Босне и Херцеговине бр. УП-2-04-4-07-1-68-1/18 од 22.03.2018.године, обавјештавамо кандидата којем је додјељена шифра ШК 274 , а исти је испунио опште и посебне услове Огласа и критерије проведеног тестирања морфолошког статуса да треба приступити тесту општег знања дана 29.03.2018. године (четвртак) у 10,00 сати у просторије Државне агенције за истраге и заштиту, ул. Николе Тесле бр. 59.

Тест општег знања у трајању од два сата обухвата сљедеће области: интерпретација, граматика, писмени тест и есеј. Састоји се из два дијела, писменог теста општег знања са понуђеним одговорима од укупно 20 питања и есеја на задату тему.

Напомена у вези питања есеја

Приликом писања есеја треба водити рачуна о сљедећим елементима:

а)         Кандидат треба да се изјасни којим од наведених језика ће писати:

-           босански језик

-           српски језик

-           хрватски језик

б)         Есеј се пише читко хемијском оловком

ц)         Приликом писања есеја није дозвољено мијешање језичких варијанти

д)         Есеј треба да садржи минимално 200 ријечи

е)         Структура: Есеј треба да садржи увод, разраду проблема и закључак

ф)        У уводу треба навести тезе о којима ће се расправљати, читалац се води у проблем или тематику о којој ће се расправљати

г)         У разради је потребно расправљати о проблему, поставити ширу слику у којој егзистира случај (просторно, временски), а затим приказати случај са различитих аспеката, изразити свој став о теми, односно проблему који се обрађује. Ставови морају бити аргументовани. Пожељно је навести цитате ауторитета који су расправљали о сличном проблему или чије се мудрости могу довести у везу са тематиком која се обрађује

х)         У закључку треба да буде изложене кључне спознаје до којих се дошло израдом есеја. Закључак је сажимање разраде и ставља се у контекст увода.

Кандидат је дужан понијети идентификациони документ са фотографијом (лична карта, возачка дозвола, пасош) и хемијску оловку. У случају да неможе доказати идентитет неће моћи приступити тестирању. За кандидата ако не приступи тестирају сматрат ће се да је одустао од пријаве на Оглас.

Током одржавања провјере општег знања кандидат се неће моћи користити литературом и биљешкама, напуштати просторију у којој се изводи тестирање или служити се мобилним телефоном. У случају да се буде понашао супротно наведеном биће удаљен са тестирања и његови резултати неће се бодовати.

Обавезно је поштовати распоред и термин тестирања.

У складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ број 49/06 и 76/11) кандидату је додијељена шифра.

 

 

                                                                       КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

ЗА ПОХАЂАЊЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ – КАДЕТА

     ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР