Запослење

Запослење

у Државној агенцији за истраге и заштиту

Сви јавни огласи за полицијске службенике, државне службенике и запосленике објављују се у трима дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој територији БиХ, за полицијске службенике и запосленике и на службеној веб страници Агенције, док се јавни огласи за државне службенике објављују на службеној веб страници Агенције за државну службу БиХ.

Дакле, радни однос у Агенцији може се засновати само пријавом на објављене јавне огласе, уз испуњавање општих и посебних услова који се у њима наводе, под условом да заинтересовани кандидат буде успјешан у конкурсној процедури.

Процедуру пријема кандидата Агенција спроводи на три начина:

За полицијске службенике

За полицијске службенике процедура пријема се спроводи путем јавног оглашавања у складу са Законом о полицијским службеницима („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 7/12). Према члану 42. наведеног закона, полицијски службеник приступа полицијском органу (Агенцији) у чину полицајца, као први ниво приступања за кадете са најмање IV степеном школске спреме, и у чину млађег инспектора, као други ниво приступања за кадете са најмање VI степеном школске спреме. 

За државне службенике (ВСС)

За државне службенике (ВСС) процедура пријема се спроводи јавним оглашавањем упражњених радних мјеста у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), те Правилником о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 70/12). 

За запосленике (ССС и ВШС)

За запосленике (ССС и ВШС) процедура пријема се спроводи јавним оглашавањем упражњених радних мјеста у складу са Законом о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13).