Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПИСМЕНУ ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата полазника основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 2, 3. и 5.) и Пословником о раду Комисије (члан 13.), обавјештавамо кандидате који су испунили опште и посебне услове Јавног огласа и критерије проведене провјере морфолошког статуса да ће се тест општег знања одржати 12.02.2020. године (сриједа) у двије групе у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту у Источном Сарајеву, ул. Николе Тесле 69.

Тест општег знања траје два сата а обухвата сљедеће области: Интерпретација, граматика, писмени тест и есеј. Сасоји се из два дијела, писменог теста општег знања са понуђеним одговорима од укупно 20 питања и есеја на задату тему.

Напомена у вези са писањем есеја

Приликом писања есеја треба водити рачуна о сљедећим елементима:

а) Кандидат треба да се изјасни којим од наведених језика ће писати:

-          босански језик;

-          српски језик;

-          хрватски језик;

б) Есеј се пише читко хемијском оловком;

в) Приликом писања есеја није дозвољено мијешање језичких варијанти;

г) Есеј треба да садржи минимално 200 ријечи;

д) Структура: Есеј треба да садржи увод, разраду проблема и закључак;

ђ) У уводу треба навести тезе о којим ће се расправљати, читалац се уводи у проблем

     или тематику о којој ће се расправљати;

е) У разради је потребно расправљати о проблему, поставити ширу слику у којој

     егзистира случај (просторно, временски), а затим приказати случај са различитих

     аспеката, изразити свој став о теми, односно проблему који се одређује. Ставови

     морају бити аргументовани. Пожељно је навести цитате ауторитета који су

     расправљали о сличном проблему или чије се мудрости могу довести у везу са

     тематиком која се одређује;

ж) У закључку треба да буду изложене кључне спознаје до којих се дошло израдом

     есеја.

Закључак је сажимање разраде и ставља се у контекст увода.

Кандидати су дужни понијети идентификациони документ са фотографијом (лична карта, возачка дозвола, пасош) и хемијску оловку. Кандидат који не буде могао доказати идентитет неће моћи приступити тестирању. За кандидате који не приступе тестирању сматрат ће се да су одустали од пријаве на Оглас.

Током одржавања провјере општег знања кандидати неће моћи користити литературу и биљешке, напустати просторију у којој се изводи тестирање или користити мобилне телефоне. Кандидати који се буду понашали супротно наведеном ће бити удаљени са тестирања и њихови резултати неће се бодовати.

Обавезно је поштовати распоред и термин тестирања уз напомену да кандидати који су на распореду у 11,00 часова у просторије Агенције морају приступити у 10,30 часова, а кандидати који су на распореду у 13,30 часова у просторије Агенције морају доћу у 12,45 часова.

Напомињемо да кандидати који нису задовољили критерије морфолошког статуса, као и кандидати који нису приступили мјерењу и провјерама морфолошког статуса нису уврштени у даљу конкурсну процедуру.

У складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник Бих“, бр. 49/06 и 76/11) листе кандидата су објављене путем додијељених шифри.

Листу кандидата по шифрама који су задовољили критерије морфолошког статуса и који се позивају на тестирање општег знања 12.02.2020. године у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту у Источном Сарајеву, ул. Николе Тесле 59, од 11,00 часова – I група, можете погледати овдје.

Листу кандидата по шифрама који су задовољили критерије морфолошког статуса и који се позивају на тестирање општег знања 12.02.2020. године у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту у Источном Сарајеву, ул. Николе Тесле 59, од 13,30 часова – II група, можете погледати овдје.