На основу информација СИПА-е утврђене додатне пореске обавезе у износу од 13.667.903,90 КМ

Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), у складу са одредбама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања терористичких активности (Закон) континуирано предузима активности на прикупљању обавјештајних података и информација које могу бити од значаја за предузимање радњи из надлежности СИПА-е као и из домена рада других надлежних институција.

С тим у вези СИПА је предузимајући мјере и радње у складу са надлежностима прописаним чланом 62. став (5) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероритичких активности током 2021. године надлежним органима доставило укупно 523 обавјештења о прикупљеним подацима и информацијама за које је процијењено да могу бити од значаја при доношењу одлука из њихове надлежности.

Поступајући по подацима и информацијама из достављених обавјештења, надлежни органи су током 2021. године предузимали мјере и радње из њихове надлежности током којих је утврђен износ од 13.667.903,90 КМ додатних пореских обавеза у корист буџета Босне и Херцеговине, те постојање основа сумње на почињење већег броја кривичних дјела прописаних кривичним законима у Босни и Херцеговини у вези којих је надлежним тужилаштвима достављено 14 извјештаја о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима и 14 информација, те је утврђен већи број прекршаја прописаних пореским законодавством у Босни и Херцеговини у вези којих је издато 37 прекршајних налога.

Имајући у виду значај остварене сарадње која је један од приоритета у раду СИПА-е, захваљујемо се полицијским тијелима, Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и пореским органима у Босни и Херцеговини.