Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine

Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin mlađi inspektor

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test poznavanja stranog jezika kandidata ocjenjuje se od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 25 bodova....................ocjena 1;

2)      od 26 do 29 bodova..........ocjena 2;

3)      od 30 do 35 bodova..........ocjena 3;

4)      od 36 do 40 bodova..........ocjena 4;

5)      od 41 do 45 bodova..........ocjena 5.

 

Na osnovu člana 11. st. (6) i (8) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na pismenom testu ostvari manje od 26 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili provjeri poznavanja stranog jezika isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

U skladu sa članom 11. stav (7) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Test govora se ocjenjuje tako što se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 5. Prosječna ocjena testa govora sabira se sa ocjenom pismenog testa i podijeljena sa dva čini konačnu ocjenu provjere znanja stranog jezika.

Spisak kandidata i rezultate testa poznavanja stranog jezika možete pogledati ovdje.