Poziv kandidatima za testiranje poznavanja stranog jezika za čin mlađi inspektor

U skladu sa članom 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, članom 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje poznavanja stranog jezika obaviti 18.04.2017. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59 Istočno Sarajevo, po sljedećim grupama:

GRUPA I u 11,00 sati: Engleski jezik od rednog broja 1. do 64.;

GRUPA II u 12,00 sati: Engleski jezik od rednog broja 65. do 127.;

GRUPA III u 13,00 sati: Njemački jezik od rednog broja 1. do 5.

 

NAPOMENA:

Testiranje poznavanja stranog jezika provodi se pismenim testom i testom govora. Pismeni test iz engleskog jezika bit će održan u utorak, 18.04.2017. godine, dok će usmeni dio, odnosno test govora, biti održan u četvrtak 20.04.2017. godine. Kandidati koji budu zadovoljili pismeni test, o terminu polaganja usmenog dijela, odnosno testa govora, bit će obaviješteni telefonom.

Kandidati koji polažu njemački jezik, pismeni test i test govora, polagat će isti dan, odnosno 18.04.2017. godine.

Napominjemo kandidate da je potrebno doći pola sata prije testiranja da bi se mogle ispoštovati procedure ulaska u zgradu Agencije.

Tokom testiranja neće biti dozvoljeno korištenje mobilnih telefona, tehničkih uređaja niti drugih pomagala (rječnika). Obavezno je poštovati raspored i termin testiranja.

 

Na listi objavljenoj 11.04.2017. godine napravljena je tehnička greška kod kandidata sa šifrom MIN 048 u koloni „Ukupno bodovi“, te umjesto osvojenih 28 bodova treba da stoji 30. Kod kandidata sa šifrom MIN 049 umjesto 31 bod treba da stoji 33.

Takođe, usljed tehničke greške kandidat sa šifrom MIN 141 izostavljen je sa spiska kandidata koji su položili test fizičke spremnosti a isti je osvojio ukupno 32 boda.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete preuzeti ovdje.