POZIV KANDIDATIMA ZA PROVJERU ZDRAVSTVENOG STANJA ZA ČIN POLICAJAC

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 3, 10. i 23.) i Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke - kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 6. i 19.), obavještavamo kandidate koji su zadovoljili test psihofizičke izdržljivosti u ekstremnim situacijama da treba da pristupe provjeri zdravstvenog stanja.

Provjeru zdravstvenog stanja vrši ovlaštena zdravstvena ustanova i podrazumijeva ljekarski pregled, psihološki pregled, uključujući test i intervju.

U slučaju da kandidat ne zadovolji na provjeri zdravstvenog stanja, eliminira se iz daljeg postupka izbora.

Provjera zdravstvenog stanja obavit će se 12.07.2017. godine u Domu zdravlja Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje broj 1 Istočno Novo Sarajevo sa početkom u 07,30 sati.

Kandidati su dužni prije početka ljekarskog pregleda da se jave u Dom zdravlja u sobu općih, pravnih i kadrovskih poslova (prvi sprat) i da sa sobom ponesu identifikacioni dokument.

Svi kandidati su dužni da poštuju pravila kućnog reda zdravstvene institucije u kojoj se vrši provjera zdravstvenog stanja. 

Lista kandidata po šiframa koji se pozivaju na provjeru zdravstvenog stanja 12.07.2017. godine od 07,30 sati.