Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine.

Poziv kandidatima za testiranje fizičke sposobnosti za čin mlađi inspektor

Sukladno članku 7. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti 27.05.2019. godine od 10,00 do 16,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići, općina Novi Grad, Sarajevo.

NAPOMENA: Kandidati su obvezni prije pristupanja testu fizičke sposobnosti potpisati Izjavu da dobrovoljno pristupaju testu fizičke sposobnosti, te da su upoznati da u slučaju njihovog povređivanja Agencija ne snosi odgovornost.

Za kandidate koji ne pristupe testu fizičke sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati su na provjeru fizičkih sposobnosti dužni donijeti sportsku opremu (patike, trenerka) i važeći identifikacijski dokument.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete pogledati ovdje.