Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

POZIV KANDIDATIMA ZA PISMENU PROVJERU ZNANJA ZA ČIN POLICAJAC

Sukladno Odluci o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata polaznika osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 2, 3. i 5.) i Poslovnikom o radu Povjerenstva (član 13.), obavještavamo kandidate koji su ispunili opće i posebne uvjete Javnog oglasa i kriterije provedene provjere morfološkog statusa da će se test općeg znanja održati 12.02.2020. godine (srijeda) u dvije grupe u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, ul. Nikole Tesle 69.

Test općeg znanja traje dva sata a obuhvata sljedeće oblasti: interpretacija, gramatika, pismeni test i esej. Sasoji se iz dva dijela, pismenog testa općeg znanja sa ponuđenim odgovorima od ukupno 20 pitanja i eseja na zadatu temu.

Napomena u vezi sa pisanjem eseja

Prilikom pisanja eseja treba voditi računa o sljedećim elementima:

a)      Kandidat treba da se izjasni kojim od navedenih jezika će pisati:

-          bosanski jezik;

-          srpski jezik;

-          hrvatski jezik;

b)      Esej se piše čitko hemijskom olovkom;

c)      Prilikom pisanja eseja nije dozvoljeno miješanje jezičkih varijanti;

d)     Esej treba da sadrži minimalno 200 riječi;

e)      Struktura: Esej treba da sadrži uvod, razradu problema i zaključak;

f)       U uvodu treba navesti teze o kojim će se raspravljati, čitatelj se uvodi u problem ili tematiku o kojoj će se raspravljati;

g)      U razradi je potrebno raspravljati o problemu, postaviti širu sliku u kojoj egzistira slučaj (prostorno, vremenski), a zatim prikazati slučaj sa različitih aspekata, izraziti svoj stav o temi, odnosno problemu koji se određuje. Stavovi moraju biti argumentirani. Poželjno je navesti citate autoriteta koji su raspravljali o sličnom problemu ili čije se mudrosti mogu dovesti u svezu sa tematikom koja se određuje;

h)      U zaključku treba da budu izložene ključne spoznaje do kojih se došlo izradom eseja.

Zaključak je sažimanje razrade i stavlja se u kontekst uvoda.

Kandidati su dužni ponijeti identifikacioni dokument sa fotografijom (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) i hemijsku olovku. Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na Oglas.

Tijekom održavanja provjere općeg znanja kandidati neće moći koristiti literaturu i bilješke, napustati prostoriju u kojoj se izvodi testiranje ili koristiti mobilne telefone. Kandidati koji se budu ponašali suprotno navedenom će biti udaljeni sa testiranja i njihovi rezultati neće se bodovati.

Obavezno je poštovati raspored i termin testiranja uz napomenu da kandidati koji su na rasporedu u 11,00 sati u prostorije Agencije moraju pristupiti u 10,30 sati, a kandidati koji su na rasporedu u 13,30 sati u prostorije Agencije moraju doću u 12,45 sati.

Napominjemo da kandidati koji nisu zadovoljili kriterije morfološkog statusa, kao i kandidati koji nisu pristupili mjerenju i provjerama morfološkog statusa nisu uvršteni u dalju natječajnu proceduru.

Sukladno sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bih“, br. 49/06 i 76/11) liste kandidata su objavljene putem dodijeljenih šifri.

Listu kandidata po šiframa koji su zadovoljili kriterija morfološkog statusa i koji se pozivaju na testiranje općeg znanja 12.02.2020. godine u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, ul. Nikole Tesle 59, od 11,00 sati – I grupa, možete pogledati ovdje.

Listu kandidata po šiframa koji su zadovoljili kriterije morfološkog statusa i koji se pozivaju na testiranje općeg znanja 12.02.2020. godine u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, ul. Nikole Tesle 59, od 13,30 sati – II grupa, možete pogledati ovdje.