Javni oglas broj: 16-11-34-2-677/20 od 11.3.2020. godine

POZIV KANDIDATIMA ZA PISMENU PROVJERU ZNANJA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Sukladno Odluci o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata polaznika osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 2, 3. i 5.) i Poslovnikom o radu Povjerenstva (članak 13.), obavještavamo kandidate koji su ispunili opće i posebne uvjete Oglasa i kriterije provedenog testiranja morfološkog statusa da će se test općeg znanja održati 28.05.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle br. 59, Istočno Sarajevo u dvije grupe, i to:

  1. I. grupa, 28.05.2020. godine u 10,00 sati, redni brojevi od 1. do 42;
  2. II. grupa, 28.05.2020. godine u 12,00 sati, redni brojevi od 43. do 84;

           Test općeg znanja u trajanju od dva sata obuhvata sljedeće oblasti: interpretacija, gramatika, pismeni test i esej. Sastoji se iz dva dijela, pismenog testa općeg znanja sa ponuđenim odgovorima od ukupno 20 pitanja i eseja na zadatu temu.

Napomena u svezi s pisanjem eseja

Prilikom pisanja eseja treba voditi računa o sljedećim elementima:

a)      kandidat se treba izjasniti kojim od navedenih jezika će pisati:

-          bosanski jezik;

-          srpski jezik;

-          hrvatski jezik;

b)      esej se piše čitko hemijskom olovkom;

c)      prilikom pisanja eseja nije dozvoljeno miješanje jezičkih varijanti;

d)     esej treba da sadrži minimalno 200 riječi;

e)      struktura eseja: uvod, razrada problema i zaključak;

f)       u uvodu treba navesti teze o kojima će se raspravljati, čitatelj se uvodi u problem ili tematiku o kojoj će se raspravljati;

g)      u razradi je potrebno raspravljati o problemu, postaviti širu sliku u kojoj egzistira slučaj (prostorno, vremenski), a zatim prikazati slučaj sa različitih aspekata, izraziti svoj stav o temi, odnosno problemu koji se obrađuje. Stavovi moraju biti argumentirani. Poželjno je navesti citate autoriteta koji su raspravljali o sličnom problemu ili čije se mudrosti mogu dovesti u svezu s tematikom koja se obrađuje;

h)      u zaključku treba da budu izložene ključne spoznaje do kojih se došlo izradom eseja. Zaključak je sažimanje razrade i stavlja se u kontekst uvoda.

Kandidati su dužni ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) i hemijsku olovku. Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na Oglas.

Tokom održavanja provjere općeg znanja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se izvodi testiranje ili se služiti mobilnim telefonima. Kandidati koji se budu ponašali suprotno navedenom bit će udaljeni sa testiranja i njihovi rezultati neće se bodovati.

Obvezno je poštovati raspored i termin testiranja.

Takođe, kandidati koji nisu ispunili kriterije morfološkog statusa, kao i kandidati koji nisu pristupili mjerenju i provjerama morfološkog statusa nisu uvršteni u dalju natječajnu proceduru.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06 i 76/11) liste kandidata su objavljene putem dodijeljenih šifri.

Listu kandidata po šiframa koji su zadovoljili kriterije morfološkog statusa i koji se pozivaju na testiranje općeg znanja 28.05.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle br. 59, Istočno Sarajevo, možete pogledati OVDJE.