LISTA SA KONAČNIM REZULTATIMA KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR KOJI SU PRISTUPILI TESTIRANJU

Na temelju članka 51. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o potrebi prijema kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-09-34-2-4531/04 od 01.10.2014. godine, Odluke o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, broj 01-02-715/04 od 08.12.2004. godine i broj 01-02-329/06 od 17.08.2006. godine i Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po Javnom oglasu od 08.09.2016. godine donosi odluku o listi kandidata koji su pristupili testiranju sa konačnim rezultatom i listi nominiranih kandidata za zapošljavanje.

Listu kandidata koji su pristupili testiranju sa konačnim rezultatom možete preuzeti ovdje.

Lista nominiranih kandidata koji imaju najveću prosječnu ocjenu radi zapošljavanja u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta možete preuzeti ovdje.

Ova Odluka i Lista stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Agencije.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

            U roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata, kandidati mogu podnijeti žalbu Odboru za žalbe policijskih službenika Bosne i Hercegovine na listu iz čl. 1. i 2.

            Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo ostvariti uvid u rezultate testova i rezultate testiranja.