Lista nominiranih kandidata za zapošljavanje

Lista kandidata koji su pristupili testiranju sa konačnim rezultatima - čin policajac

Na temelju čl. 51, 52. i 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/6, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o potrebi izbora kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac i zapošljavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4908-2/17 od 03.08.2017. godine, Odluke o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, broj 01-02-715/04 od 08.12.2004. godine i broj 01-02-329/06 od 17.08.2006. godine i Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, po Javnom oglasu objavljenom 14.08.2017. godine, donosi:

- Listu kandidata koji su pristupili testiranju sa konačnim rezultatima i

- Listu nominiranih kandidata za zapošljavanje.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU

U roku od osam dana od dana objavljivanja Liste kandidata, kandidati mogu podnijeti žalbu Odboru za žalbe policijskih službenika Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo ostvariti uvid u rezultate testova, uz prethodnu najavu na broj telefona 057/321-520.

Listu sa konačnim rezultatima možete preuzeti ovdje.